logotyp

kontakt gora

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja wyrobów medycznych.

1. UDAJ SIĘ DO LEKARZA SPECJALISTY PO ZLECENIE

Dofinansowanie wyrobu medycznego można uzyskać pod warunkiem przedstawienia „zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, które wystawia uprawniony lekarz specjalista będący świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów NFZ. (kody sprzętu refundowanego oraz uprawnieni lekarze znajdują się poniżej).

2. POTWIERDŹ ZLECENIE W ODDZIALE NFZ

Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ, na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie zostanie odesłane pocztą na adres pacjenta). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.

WAŻNE: W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

3. ODBIERZ WYRÓB MEDYCZNY

Po uzyskaniu potwierdzenia NFZ do refundacji pacjent może zgłosić się do wybranej przez siebie placówki na terenie całego kraju, która ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem spośród ofert różnych producentów, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

Prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu przysługuje:

 • inwalidom wojennym i wojskowym;
 • niewidomym ofiarom działań wojennych;
 • osobom represjonowanym;
 • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

**Naprawa sprzętu refundowanego

Świadczenia gwarantowane obejmują także naprawę niektórych wyrobów medycznych ujętych w wykazie w ramach limitu ceny tej naprawy, np. obuwie ortopedyczne lub wózki inwalidzkie.

Aby naprawić wyrób medyczny w ramach świadczenia gwarantowanego, należy wypełnić zlecenie naprawy i potwierdzić go w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

Naprawa odbywa się z reguły w miejscu zakupu wyrobu medycznego.

**Skrócenie czasu użytkowania sprzętu refundowanego

Jeśli użytkowanie danego wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy, a nie ma już możliwości jej regulacji lub pogorszył się stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest inny sprzęt) można starać się o skrócenie czasu użytkowania sprzętu i refundację innego.

W tym celu należy zgłosić się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie, potwierdzające zmiany w stanie fizycznym pacjenta. Zlecenie musi być także potwierdzone przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwy ze względu miejsca zamieszkania pacjenta. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do wybranego sklepu medycznego.

Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;
 2. U dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
  a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
  b) rehabilitacji,
  c) rozwoju fizycznego.

Załącznik nr 1. Częściowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

** Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dn. 6 grudnia 2013r., w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Nowe Kody Dla Lekarzy 1
Nowe Kody Dla Lekarzy 2
Nowe Kody Dla Lekarzy 3
Nowe Kody Dla Lekarzy 4


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz Tutaj.